Nawigacja

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub kl. I szkoły podstawowej Wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej Wniosek o przyjęcie do zespołu edukacyjno-terapeutycznego Wniosek o duplikat Procedura wydawania duplikatów dokumentów Regulamin wycieczek PODRĘCZNIKI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasy I - III 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA VII SP 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA II PG 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA III PG 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA IV 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA V SP 2017-18 PODRĘCZNIKI KLASA VI SP 2017-18

Dokumenty szkolne

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub kl. I szkoły podstawowej

W n i o s e k

o przyjęcie dziecka  do klasy oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej*
na rok szkolny ...............................

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

 

Dane dziecka

Imię/imiona  i nazwisko dziecka  ………….…..………………………………………………………..

Data urodzenia    .…………………..……………   PESEL ……………………………………………

Miejsce urodzenia    ……………………….………….…… woj. …………..………………………….

Adres zamieszkania

Ulica …………………………………………………………………………………………..…………….

Numer domu ……………………………………      Numer lokalu ………………………….…….……

Kod ………………………… Miejscowość ………………………………………………………………

Adres zameldowania

Ulica ……………………………………………………………………………………………………….

Numer domu ……………………………………      Numer lokalu ………………………….…………

Kod ………………………… Miejscowość ………………………………………………..……………

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Imię ………………………………………………………………………………….…………………….

Nazwisko (obecne) ……………………………………………………………….…………..…………

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………….…………………….

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię ……………………………………………………………..…………………………………………

Nazwisko ………………………………………………..…………………………………………..……

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica …………………………………………………………..………………………………………….

Numer domu ……………………………………      Numer lokalu ……………………………………

Kod ………………………… Miejscowość …………………………………………..…………………

Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Ulica ……………………………………………………………………………….……………………….

Numer domu ……………………………………      Numer lokalu …………………….………………

Kod ………………………… Miejscowość ………………………………………………………………                 

….……..…………………………

 rodzica/opiekuna prawnego

 

Mrzeżyno, dnia …………………………            

/* niepotrzebne skreślić

 

Do Wniosku należy dołączyć:

- skrócony akt urodzenia dziecka

- dokument potwierdzający miejsce zameldowania/zamieszkania dziecka

- deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii

 

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć